Skip to content

Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu podatkami?

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej, w tym w problematyce cen transferowych i administracji płacami.

Więcej triangle

Historia firmy NOTUS

III 2011

Wpis na listę doradców podatkowych

X 2011

Formalne powstanie kancelarii

2019

Rozszerzenie działalności o problematykę cen transferowych

2020

Zmiana siedziby na obecną w Katowicach

Przyszłość

Każdy następny dzień to rozwój naszej firmy

Kancelaria

Nazywam się Adrianna Nowak, jestem założycielką
Kancelarii Podatkowej NOTUS i Doradcą podatkowym
(nr wpisu 11636). Posiadam również certyfikat księgowy
Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg
rachunkowych.

Zdobyłam wieloletnie doświadczenie w zakresie
profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej osób
fizycznych i prawnych, w tym podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego.

W naszej Kancelarii świadczymy usługi związane
z szeroko pojętym:
 • doradztwem podatkowym,
 • problematyką cen transferowych,
 • prowadzimy księgowość,
 • zajmujemy się sprawami kadrowo płacowymi.

Doradca podatkowy

to zawód zaufania publicznego powołany ustawa
o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.
 
Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego
jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wiedzy
specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z
zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz
innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe
doradcom podatkowym stale podnosić swoje
kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach
szkoleniach.
Pozo szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy
musi być nieskazitelnego charakteru swoim
postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego
wykonywania zawodu.

Doradca podatkowy:

 • posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • ciągle podnosi swoje kwalifikacje, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • w zakresie czynności doradztwa podatkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • zachowuje tajemnicę zawodową, także po ustaniu współpracy z Klientem.

Doradztwo

Doradztwo podatkowe obejmuje szeroki zakres usług:
 • udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego
 • analiza skutków podatkowych zawieranych umów oraz transakcji w zakresie CIT, VAT oraz podatków międzynarodowych
 • raportowanie podatkowe
 • przeglądy podatkowe w zakresie VAT oraz podatków dochodowych
 • kompleksowe doradztwo w zakresie VAT oraz podatków dochodowych
 • sporządzanie opinii i analiz z zakresu prawa podatkowego
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • weryfikacja umów, w zakresie dotyczącym obowiązków podatkowych
 • obsługa przekształceń
 • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi
 • obsługa sporów podatkowych: udział w kontrolach i postępowaniach podatkowych, sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych
Kancelaria wspiera klientów w zakresie realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych.
Zakres oferty:
 • weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego,
  • identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami,
  • prawidłowa identyfikacja transakcji kontrolowanych,
  • przekroczenie progów dokumentacyjnych,
  • analiza możliwości skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji,
 • przegląd i weryfikacja istniejącej dokumentacji cen transferowych,
 • sporządzanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File),
  • transakcje towarowe/materialne,
  • transakcje finansowe,
  • transakcje usługowe,
  • inne transakcje,
 • przeprowadzanie analiz porównawczych (w tym Benchmarking Study) i analiz zgodności,
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych (deklaracja TPR, Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych),
 • sporządzanie dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej (Defence File),

Ceny transferowe

Księgowość

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w
zakresie prowadzenia ksiąg uproszczonych oraz
ksiąg rachunkowych.

Umożliwiamy naszym Klientom przekazywanie
dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznie,
bez konieczności dostarczania ich papierowej wersji
faktur.

Dzięki powierzeniu Kancelarii administracja płac i
kadr przedsiębiorcy mogę zrezygnować
rozbudowywania działu kadr i płac. Dzięki temu
rozwiązaniu nasi Klienci mają zapewnioną poufność
wynagrodzeń i podążanie za zmianami w tej
dziedzinie.

Zakres usług księgowych

 • Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych na zlecenie, sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych.
 • Sporządzanie sprawozdań, wymaganych przez przepisy polskiego prawa, raportowanie zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zlecenie, sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców, sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczeń w zakresie podatku VAT. Sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych.
 • Prowadzenie innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa.
 • Nadzór księgowy.

Zakres usług kadrowo-płacowych

Administrowanie kadrami:
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczki osobowe) pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS, przygotowywanie umów o pracę wraz załącznikami, aneksów, wypowiedzeń umów;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • rozliczanie czasu pracy pracowników;
Administrowanie płacami:
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń sporządzenia list płac;
 • naliczanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u odpowiednich miesięcznych deklaracji i raportów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowych oraz sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT-AR;
 • przygotowanie rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-40, IFT);
 • sporządzanie deklaracji do PFRON.

Zasady współpracy

Współpraca z Kancelarią rozpoczyna się od podpisania z
Klientem umowy, która szczegółowo określa zakres praw i
obowiązków obydwu stron.
Kancelaria reprezentuje Klienta przed organami
podatkowymi w zakresie określonym w udzielonym przez
Klienta pełnomocnictwie. Dzięki temu możecie Państwo do
minimum ograniczyć osobiste kontakty
z administracja podatkową.

Koszty usług świadczonych przez Kancelarię są ustalane
indywidualnie z każdym z naszych Klientów.
W przypadku usług księgowych cena uzależniona jest od:

 • formy prawnej prowadzonej działalności,
 • formy prowadzonej księgowości,
 • ilości dokumentów księgowych,
 • specyfiki działalności obsługiwanego podmiotu
 • ilości zatrudnionych pracowników.

Dla usług doradczych, usług z obszaru cen transferowych oraz w przypadku reprezentacji w sporach z organami podatkowymi cena ustalana jest indywidualnie w oparciu o stopień skomplikowania sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przedmiotu sporu.

Niezwykle istotnym aspektem współpracy z Kancelarią doradcy podatkowego jest obowiązek zachowania tajemnicy wszystkich faktów i informacji, z którymi doradca zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

Gwarantuje to naszym Klientom zachowanie poufności, nawet po ustaniu współpracy z Kancelarią.

Kontakt

40-035 Katowice, ul. Jagiellonska 6 lok. 8
+48 32 209 56 14 | +48 690 353 437
e-mail: biuro@podatki-notus.pl
NIP 6342501300 | REGON 278125743